Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
6/7/2001
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

1.Πρόσφατα αποφασίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την μελέτη, αναμόρφωση και συμπλήρωση των πινάκων Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) επιχειρήσεων. Η επιτροπή αυτή συνεστήθη και ορίσθηκαν τα 12 μέλη της με τους αναπληρωτές τους (απόφαση 1031178/825/Α0006/19.3.2001). Μεταξύ των Έργων της Επιτροπής είναι η συμπλήρωση, με νέα επαγγέλματα, των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους. Εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις των, συνοδευόμενες και από μελέτες κόστους.

2.Με την αναγγελία της σύστασης της πιο πάνω Επιτροπής, καταθέσαμε άμεσα τα υπομνήματά μας και την μελέτη μας στην Γραμματεία της Επιτροπής. Ο κλάδος μας ήταν από τους πρώτους που το έπραξε, αφού βρεθήκαμε σε πλήρη ετοιμότητα και είχαμε την υπόσχεση ότι θα κληθούμε και στην Επιτροπή για προφορική ανάπτυξη των επιχειρημάτων μας, όπως αυτά αναλύονται στα έγγραφα που καταθέσαμε.

3.Με την μελέτη που υποβάλλαμε προβάλαμε, έντονα, δύο σημεία :

Πρώτον ότι τα έσοδά μας είναι από μία και μόνον εταιρεία (με την οποία ο Συντονιστής συνεργάζεται), διαφανέστατα, χωρίς δυνατότητα αποκρύψεως ούτε μίας δραχμής, με παρακράτηση στην πηγή 20% φόρου και

Δεύτερον ότι για την στρατολόγηση – εκπαίδευση και εποπτεία των ασφαλιστικών συμβούλων υποβαλλόμεθα σε σειρά σημαντικών δαπανών (που οι φορολογικές αρχές δεν μας τις αναγνωρίζουν), δαπάνες που αναφέραμε αναλυτικά στην μελέτη μας.

4.Την 3.7.2001 εκλήθημεν από την Επιτροπή. Μετέβη το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Νομικό και Φορολογικό του Σύμβουλο και προφορικά προβάλαμε το επάγγελμά μας, αναλύσαμε τις απόψεις μας και δώσαμε τις διευκρινήσεις που μας ζητήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, προς επίρρωση και επιβεβαίωση των ισχυρισμών μας, τονίζοντες ότι :

-Είμεθα ανεξάρτητοι επαγγελματίες, που διαμεσολαβούμε στην ασφάλιση, μέσω της ομάδος των ασφαλιστικών συμβούλων που δημιουργούμε και ότι η δράση μας είναι σημαντική για την πρόσκτηση των ασφαλιστικών συμβάσεων.

-η μόνη πηγή εσόδων μας, από την δραστηριότητά μας είναι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, με παρακράτηση στην πηγή 20% φόρου εισοδήματος

-υποβαλλόμεθα για την άσκηση του επαγγέλματός μας σε σημαντικά έξοδα, έχοντες έτσι σημαντικό κόστος πρόσκτησης των υπηρεσιών μας και

-ότι η επίλυση του προβλήματός μας θα λειτουργήσει καταλυτικά στην στρατολόγηση νέων ασφαλιστικών συμβούλων, με αποτέλεσμα την δημιουργία εργασίας και την πρόσκτηση νέων ασφαλιστικών εργασιών, που θα σημαίνει αύξηση εσόδων για το Δημόσιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ